Merhaba, bugün 19 Nisan 2024 Cuma
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

T.C. MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile görevli personelin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2: Bu yönetmelik, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ve müdürlüğün çalışma usulü ile birlikte işleyişini kapsar.

DAYANAK

Madde 3: Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4: Bu yönetmelikte adı geçen;

1. Belediye: Marmaraereğlisi Belediyesi’ni

2. Başkan: Marmaraereğlisi Belediye Başkanı’nı

3. Başkan Yardımcısı:Marmaraereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı’nı

4. Müdür: Marmaraereğlisi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü’nü

5. Müdürlük: Marmaraereğlisi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nü

6. Personel: Marmaraereğlisi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde çalışan personeli tanımlar.

TEŞKİLAT VE BAĞLILIK

Madde 5: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Belediye Başkanı ve Başkan’ın yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak çalışmaktadır. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Müdür, Şef, Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen,Daimi işçi , Büro personeli ve Hizmet Alımı ile çalışan teknik ve idari personelden oluşur.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : Çevre Denetim ve Kontrol Birimi, Teknik Büro, İşyeri Ruhsat Kontrol Denetim ve Evrak Kayıt Biriminden oluşur.

İKİNCİ BÖLÜM

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

Madde 6:

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmeliklerinin verdiği yetki ile Belediye Sınırları içersinde çevrenin korunması, iyileştirilmesi, geri dönüşebilen atıkların yönetmeliğe uygun olarak toplanıp geri kazanımının sağlanması çalışmalarını başta Çevre ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlıkların ve Marmaraereğlisi Belediyesinin talimatları, Belediye Meclisi ve Encümen kararları, Mahalli Çevre Kurulu Kararları doğrultusunda yapan müdürlüktür.

MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 7:

1. Başbakanlık, ilgili Bakanlık, Valilik ve Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığınca gönderilen genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek ve ilgili Başkan Yardımcısını bilgilendirmek.

2. İşlerin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılmasını sağlamak,

3. Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarına bilgi vermek,

4. Müdürlüğün çalışma programlarını hazırlamak, stratejilerini belirlemek ve uygulamak,

5. Müdürlüğe gelen ve kayda girmiş evrakların ilgili birime havalesini yapmak,

6. Birimler arası koordinasyonu sağlamak,

7. Mal hizmet, malzeme alımlarında harcama yetkilisi olarak görevini yapmak,

8. Müdürlüğe bağlı personelin izin ve hasta sevk kağıtlarını imzalamak,

9. Müdürlük personeli ile çalışmalar hakkında toplantı yapmak, personelin bilgi, öneri ve isteklerini değerlendirmek,

10. Müdürlüğü ilgilendiren konularda ilgili kurum ve kuruluşlara karşı Belediye Başkanlığını temsil etmek

11. Stratejik planlama ile müdürlüğün hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamak

12. Birinci sicil amiri olarak personele sicil notu vermek, çalışma koşullarını iyileştirmek, müdürlük personelinin performans durumunu izlemek ve gerekli değerlendirmeyi yapmak.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI :

Madde 8:

1. Mücavir alan sınırları içinde oluşan, evsel organik katı atıklar hariç olmak üzere tüm katı ve sıvı atıklarla ilgili olarak yönetmeliklerde istenen yönetim planlarının hazırlanması veya hazırlatılmasıyla, bu atıkların Çevre Kanununa uygun şekilde azaltılması, ayrı toplanması, uygun şekilde nakledilmesi ve bertarafı konularında her türlü teknik ve eğitici faaliyette bulunulması.

2. Görev alanı dâhilinde eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.

3. Çevre konusunda görev verilmiş kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve koordinasyon sağlanması.

4. Çalışmalarında gerektiğinde Müdürlük ya da Belediye içindeki diğer birimler, kurum ve kuruluşlar ile irtibat halinde olmak ve gerektiğinde koordineli çalışmalar yürütmek.

5. Çevre ve çevre sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerle, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemlerini yapmak ve olumsuzlukları ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak

6. Belediye Mücavir Alanı içinde Müdürlüğün sorumluluk, görev ve yetkileri denetimleri gerçekleştirilmesi ve uygunsuz durumların tespit edilmesi halinde idari yaptırım uygulanması.

7. Gürültü kirliliğine neden olan işyeri, konut veya kişilerin denetimini yapmak, gürültü kaynaklarını tespit etmek, ölçümler yapmak veya yaptırmak ve gürültüye neden olan faktörleri önleyici veya ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak.

8. Hava kirliliğinin önlenmesi hususunda denetimler yapmak ve çalışmalarda bulunmak.

9. İlgili birim ve kurum-kuruluşlarla ortak denetimlere katılmak.

10. Belediye sınırları içersinde halktan gelen çevre ile ilgili yazılı ve sözlü şikayetleri mahallinde inceleyerek şikayetlerin bertarafının sağlanması.

TEKNİK BÜRO, İŞYERİ RUHSAT DENETİM, EVRAK KAYIT BİRİMİ PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI :

Madde 9:

A. Mühendis

1. Müdür tarafından kendisine verilen iş ve işlemlerin ilgili mevzuat ile müdür ve bağlı olduğu üst sorumludan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.

2. 2872 sayılı Çevre Kanunu, ve diğer ilgili yönetmelikler çerçevesinde kontrollerini yapar.

B. Tekniker ve Teknisyen:

1. Müdür tarafından kendisine verilen iş ve işlemlerin ilgili mevzuat ile müdür ve bağlı olduğu üst sorumludan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar. 2872 sayılı Çevre Kanunu, ve diğer ilgili yönetmelikler çerçevesinde kontrollerini yapar.

C. Diğer Personel

1. Müdür tarafından kendisine verilen iş ve işlemlerin ilgili mevzuat ile müdür ve bağlı olduğu üst sorumludan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar. 2872 sayılı Çevre Kanunu, ve diğer ilgili yönetmelikler çerçevesinde kontrollerini yapar.

2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Müdürlüğü ilgilendiren konularda yönetmeliklere uygun olarak görüş verilmesi.

3. Müdürlükteki tüm yazışmaların gerçekleştirilmesi ve arşivlenmesi ile tasnif edilmesi.

4. Müdürlüğe gelen tüm yazıların kayda alınması ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlünün onayından sonra ilgili birime yönlendirilmesi

5. Müdürlüğün telefon görüşmelerinin yürütülmesi, gelen telefonların ilgili birime yönlendirilmesi.

6. Müdürlük içindeki personel ve özlük işlerinin yürütülmesi konu ile ilgili olarak Belediye’nin diğer birimleri ile diğer kurum, kuruluş ve kişiler ile irtibata geçilerek yasal gereklerin yerine getirilmesi.

7. Müdürlüğe gelen elektronik postaların yanıtlanması ve/veya ilgili birime yönlendirilmesi.

8. Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi.

9. İlgili ihale kanunları gereğince ihale hazırlıklarını yapmak, yönetmelikler çerçevesinde ödeme ve harcama evraklarını tanzim edip düzenlemek.

10. Müdürlükte tutulması gereken evrak, personel, önerge, mali işler, ayniyat, özlük hakları ile ilgili defter ve dosyaların düzenli ve gerektiği gibi tutulması ve uygun ortamlarda saklanmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

BİRİMLER ARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

Madde 10: Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON

Madde 11:

1. Müdürlükler arası yazışmalar ile özel, tüzel kişiler ve diğer şahıslarla yapılan yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

2. Müdürlüğün Belediye dışı Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerekli görülen yazışmaları; Müdür ve Başkan Yardımcısı’nın parafı, Belediye Başkanı’nın veya yetki verdiği Başkan Yardımcısı’nın imzası ile yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Madde 12:

1. Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeleri zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslim yapmaları zorunludur.

2. Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

Madde 13: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren yürürlükte var ise önceki, Marmaraereğlisi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK

Madde 14: Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Marmaraereğlisi Belediye Meclisi’nde kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanunun 2inci maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 15: Bu yönetmelik hükümlerini Marmaraereğlisi Belediye Başkanı yürütür.

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.