Merhaba, bugün 21 Şubat 2024 Çarşamba
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

T.C. MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile görevli personelin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2: Bu yönetmelik, Fen İşleri Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ve müdürlüğün çalışma usulü ile birlikte işleyişini kapsar.

DAYANAK

Madde 3: Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4: Bu yönetmelikte adı geçen;

1. Belediye: Marmaraereğlisi Belediyesi’ni

2. Belediye Başkanı: Marmaraereğlisi Belediye Başkanı’nı

3. Belediye Başkan Yardımcısı : Marmaraereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı’nı

4. Müdür: Marmaraereğlisi Belediyesi Fen İşleri Müdürü’nü

5. Müdürlük: Marmaraereğlisi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nü

6. Personel: Marmaraereğlisi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalışan personeli tanımlar.

TEŞKİLAT VE BAĞLILIK

Madde 5: Fen İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanı ve Başkan’ın yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak çalışmaktadır. Fen İşleri Müdürlüğü Müdür, Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen,Memur ,Daimi işçi , Büro personeli ve Hizmet Alımı ile çalışan teknik ve idari personelden oluşur.

Fen İşleri Müdürlüğü, Etüt plan Proje Birimi, Yol Bakım Onarım Birimi , İdari İşler Birimi, İhale İşleri Birimi, Garaj ve Ulaşım Biriminden oluşur

İKİNCİ BÖLÜM

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

Madde 6

Belediyece yapılacak veya yaptırılacak her türlü inşaat işleri ile imalatların yapımı ve denetimini yapmak. Bina ve çevre düzenlemesi işlerinin ön etütlerinin projelerinin metraj ve keşiflerinin yapılması. Altyapı ve üstyapı tesislerinin inşası, yeni yol açılması, düzenlenmesi bakım ve onarım işlerinin yapılması, Belediyenin sorumluluk alanında olmayan eksiklik ve aksaklıkların ilgili kurumlara bildirilmesi ve yapılmalarının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunulması Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI :

Madde 7

1) Fen İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

2) Başkanlık Makamınca Müdürlüğe verilen yetkileri kullanarak Madde 7’de belirtilen tüm görevlerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup, Başkanlık Makamına karşı sorumludur.

3) Yasa ve yönetmeliklerin hükümleri doğrultusunda, Başkanlık Makamı’ndan Müdürlüğe gelen talimatların uygulanmasını sağlayarak, Müdürlük personelinin talimatlardan bilgi sahibi olmalarını sağlar.

4) Fen İşleri Müdürlüğü’nün yönetiminde tam yetkili kişidir.

5) Fen İşleri Müdürlüğü’nün harcama yetkilisi ve Müdürlük personelinin birinci sicil ve disiplin amiridir.

6) Fen İşleri Müdürlüğü ve diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.

7) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.

8) Birime kurum içi ve kurum dışından gelen evrakların, dilekçelerin kayıt ve dosyalama, arşivleme ve yazışma işlemleri ile ilgililere dağıtımını sağlamak.

9) Birime dilekçe, telefon ve e-mail ile gelen başvuruları değerlendirerek, sorumlulara iletmek, sonuçlandırmak.

10) Günlük görev planlama ve iş takip programı hazırlamak.

11) Müdürlük personelinin çalışmalarını düzenlemek ve kontrol etmek

12) Stratejik Planlama ve Performans Programı çalışmaları yapmak.

13) İhale edilen işlerin takibi, kontrolü, hak edişlerin düzenlemesini yapmak ve takip etmek.

14) Resmi gazetede çıkan ve Müdürlüğü ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeleri arşivlemek.

15) Müdürlük bünyesinde görev yapan personelin iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak.

16) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapmak.

17) Yokluğunda görevlerin aksamadan yürütülebilmesi için yerine bakacak şahsa vekalet vermek ve görevlerini taksim etmek.

18) Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırmak.

19) Müdürlük personelinin potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek, kendi kararlarını en isabetli şekilde verebilmek ve kendisine bağlı personelin katkılarına paralel olarak Başkanlığı daha fazla benimsemelerini sağlamak amacıyla devamlı surette fikir ve görüş alışverişinde bulunmak.

FEN İŞLERİ PERSONELİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 8:

1) Fen İşleri Müdürlüğüne gelen-giden evrakların kayıt işlemlerini ve iş akışını takip ederek, personelin idari işlemlerini yürütmek.

2) Müdürlüğün görev alanındaki yazışmaları yapmak, kalem hizmetlerini yürütmek, evrakları korumak.

3) Evrak kayıt defteri tutmak, gelen ve giden evrakların kaydını yapmak, evrakların birimlere dağıtımını sağlamak, evraklarla ilgili işlemleri izlemek, sonuçlandırılmasını sağlamak.

4) Arşivdeki evrakları tasnif ve muhafazasını sağlamak.

5) Yayınlanan genelge ve emirleri personele duyurmak ve korumak.

6) Saklanan ve korunan evrak, bilgi ve belgeleri ihtiyaç halinde ve Müdürlüğün yazılı izni ile ilgililere vermek, verilen evrak, bilgi ve belgeleri izleyerek geri almak.

7) Denetim elemanlarına yardımcı olmak, istenen evrak, bilgi, belge ve diğer dökümanların tam ve eksiksiz teslimini sağlamak, bunları izleyerek tam ve eksiksiz geri almak.

8) Günlük hizmete ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin temininden ve bundan sonra doğacak ödentilerin yasalar çerçevesinde yapılmasını sağlamak.

9) Kırtasiye ve Demirbaş ihtiyacını temin etmek.

10) Taşınır kayıt işlemleri yapmak.

11) Müdürlük demirbaş kayıtlarında olan ömrünü tamamlamış malzemelerin hurda işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

12) Müdürlük bünyesinde yapılacak toplantıları düzenli olarak raporlamak ve dosyalamak

13) Aylık/yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

14) Belediyenin Stratejik Plan ve Programına ve bütçesine uygun çalışmalar yapmak.

15) Keşif çıkarmak, hakediş hazırlamak, kesin hesap çıkarmak ve iş kabullerini gerçekleştirmek.

16) Afet ve acil durumlar ile ilgili çalışmalar yapmak. (Deprem, sel vb.)

17) Müdürlüğün görev alanı ile ilgili olarak, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar ve programların geliştirilmesinde tüm operasyonal, teknik ve uygulamalarda amirine gerekli desteği eksiksiz vermek.

18) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapmak.

19) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanmasında amirinin istediği tüm iş ve işlemleri yapmak ve yürütmek.

20) Yapılacak işler ile ilgili olarak kısa ve uzun vadeli programlar hazırlamak.

21) Fen İşleri Müdürlüğü bütçe esaslı performans programını hazırlamak.

22) Müdürlük bütçesini hazırlamak

23) Kent ihtiyaçlarını belirleyerek (yol, hizmet binası, kültür tesisi, spor tesisi, tarihi eserlerin korunması ve restorasyonu, çocuk parkı, meydan vb) gerekli etütlerin, keşiflerin yapılması, projelerin hazırlanmasını sağlamak

24) İhale edilen işlerin kontrol işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve kendisine bağlı şantiyelerin kesin hesap, metraj cetvellerinin usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak,dökümanlarını hazırlamak.

25) İhale edilen işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak.

26) Çalışma programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

27) Gelişen tekniklerin takip edilmesi ve yeni tekniklerin araştırmasını yapmak.

28) Yürütülen görevlerle ilgili istatistiki bilgiler hazırlamak ve ilgililere bildirmek.

29) Yol ve kavşak düzenlemeleri yapmak

30) Yolların ve kaldırımların engellilere uygun hale getirilmesini sağlamak

31) Yeni yol açılması ve stabilizasyonunu yapmak veya yaptırmak.

32) Asfalt yol yapımı ve onarımı, her türlü bakım, onarım ve tamirinin yapılması.

33) Asfalt yama yapmak, ihtiyaç halinde periyodik olarak asfalt kaplanacak yollarda satıh sıcak asfalt kaplama yapmak, bakımlarını yapmak.

34) Doğal taş, parke taşları veya beton parke taşları ile yol ve kaldırım kaplamalarını yapmak.

35) Yollarda oluşan ani çökme ve çukurların tespiti ve tamirini yapmak.

36) İstinad duvarı ve Korkuluk yapmak.

37) Kaldırımlara araçların parkını engellemek için sınır elemanı alımı ve montajını sağlamak.

38) Belediyemiz sınırları içerisindeki yolların bakım ve onarımlarını yapmak.

39) Belediyenin doğrudan ya da dolaylı organize ettiği tören ve merasimler sırasında gerekli platform vb. kurulmasını sağlamak ve anılan bu faaliyetin bitimini takiben kaldırılmasını sağlamak.

40) Bölgedeki molozların toplanması ve döküm yerlerine naklinin yapılmasını sağlamak.

41) Yol ve sürüş güvenliğini sağlamak amacıyla trafik işaretlemeleri yapmak.

42) Refüjleme çalışması yapmak.

43) Yaya ve yol şeritlerinin ve bordürlerin boyanmasını sağlamak.

44) Asfaltlama işleri için gerekli teknik araç, gereç ve makine ile asfalt malzemesi ihtiyacını tespit etmek

45) Yol yapım işlerinde kullanılacak malzemelerin hangi kaynaklardan ve ne miktarda alınacağının tespitini yapmak.

46) İş programıyla ilgili hafriyat işlerinin verimli yürütülmesini sağlamak.

47) Her zaman ve her şartta yolların ulaşıma açık tutulmasını sağlamak ve bunun için ihtiyaç duyulan malzemenin alımını sağlamak.

48) Karla ve buzla mücadele için yollarda tuzlama ve temizleme çalışması yapmak.

49) Yollara araçların hızını kesmek amacıyla hız kesicilerin yapılmasını sağlamak.

50) İhtiyaç olması durumunda yollara stabilize serilmesi ve sıkıştırılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

51) Yaya ve araç trafiği ulaşımının rahatlıkla sağlanması için yayalaştırma çalışmaları yapmak.

GARAJ VE ULAŞIM BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 9:

Garaj ve Ulaşım Birimi'nin yürüttüğü faaliyetler arasında şunlar yer almaktadır:

Belediye'ye ait iş makinelerinin ve araçlarının, binek otolarının, kamyonların, minibüslerin, otobüslerin, kamyonetlerin, atölyede bulunan tesisat, makine ve teçhizatların bakımı ve onarımlarının imkânlar dâhilinde yapılarak aktif hale getirilmesi

Belediye hizmetleri için ihtiyaç duyulan her türlü araç ve iş makinelerinin kiralama işlemlerinin yapılması

Birimlerde kullanılan akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması

Belediye personellerinin işe geliş gidişlerinde kullandıkları servis aracı hizmetlerinin satın alınması, kiralanması ve araçların zamanında geliş gidişlerinin takibinin yapılması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

BİRİMLER ARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

Madde 10: Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON

Madde 11:

1. Müdürlükler arası yazışmalar ile özel, tüzel kişiler ve diğer şahıslarla yapılan yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

2. Müdürlüğün Belediye dışı Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerekli görülen yazışmaları; Müdür ve Başkan Yardımcısı’nın parafı, Belediye Başkanı’nın veya yetki verdiği Başkan Yardımcısı’nın imzası ile yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Madde 12:

1. Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeleri zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslim yapmaları zorunludur.

2. Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

Madde 13: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren yürürlükte var ise önceki, Marmaraereğlisi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK

Madde 14: Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Marmaraereğlisi Belediye Meclisi’nde kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanunun 2inci maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 15: Bu yönetmelik hükümlerini Marmaraereğlisi Belediye Başkanı yürütür.

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.