MENÜ

Müdürlüğün Görevleri;

  • Gelir-Gider Bütçesini hazırlamak.
  • Belediye Gelir-Gider Bütçelerine ait kayıtları bilgisayar ortamına aktarmak, ödenek takibi yapmak.
  • Hesap verebilirlik ve tek düzeni sağlamak.
  • Devlet defter ve devair talimatnamesine göre gerekli defter kayıtlarını tutmak ve bilgisayar ortamına aktarmak.
  • Kayıt altına alınan faaliyetlerin mahiyetine uygun olarak sağlıklı, etkili ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirmek.
  • Mali tabloların zamanında doğru, muhasebenin temel kavramları ile kabul görmüş, bütçe-muhasebe ilkelerine uygun kesin hesabın çıkartılması.
  • Belediye Gelir bütçesine konan gelirleri tahakkuk ettirerek gelir ve alacakların takip-tahsil işlemini yapmak.
  • Belediye masraf bütçesinden tahakkuk eden masrafları hak sahiplerine ödemek.
  • Mutemetlerin sarfiyat evraklarını incelemek ve tutmak.
  • Yukarıda yazılan tüm işlerin gerçekleşmesi neticesinde yılsonu itibari ile kesin hesap ve bilânçoyu çıkartmak.