Merhaba, bugün 21 Şubat 2024 Çarşamba
Çağrı Merkezi(0850) 440 09 59
MENÜ

 

İLAN

 

Madde 1- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait ara durak alanı olarak kullanılacak olan, Tekirdağ ili, Marmara Ereğlisi ilçesi, Bahçelievler Mahallesi 75. Yıl Bulvarı No:52B adresindeki Belediye Otogar Binası içerinde bulunan aşağıda bulunduğu yer, iç kapı no.su, kullanım amacı, m²’si, aylık muhammen ihale bedeli, % 3 geçici teminat bedeli ve ihale saati gösterilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile kiraya verilmesi işi.

 

Bulunduğu Yer

 

İç Kapı No

 

Kullanım Amacı

 

M²’si

 

Muhammen İhale

Bedeli (Aylık)

 

% 3 Geçici Teminat Bedeli

 

İhale  Saati

Belediye Otogar Binası

52B/1

Bilet Satış Gişesi

16,00

2.000,00-TL

2.160,00-TL

10.00

Belediye Otogar Binası

52B/2

Bilet Satış Gişesi

16,24

2.000,00-TL

2.160,00-TL

10.15

Belediye Otogar Binası

52B/3

Bilet Satış Gişesi

16,00

2.000,00-TL

2.160,00-TL

10.30

Belediye Otogar Binası

52B/7

Bilet Satış Gişesi

12,47

2.000,00-TL

2.160,00-TL

10.45

Belediye Otogar Binası

52B/8

Bilet Satış Gişesi

16,00

2.000,00-TL

2.160,00-TL

11.00

Belediye Otogar Binası

52B/9

Bilet Satış Gişesi

14,31

2.000,00-TL

2.160,00-TL

11.15

Belediye Otogar Binası

52B/5

Büfe-Kafe

60,57

3.250,00-TL

3.510,00-TL

11.30

Belediye Otogar Binası

52B/6

Bay-Bayan-

Engelli Tuvaletleri

50,90

1.000,00-TL

1.080,00-TL

11.45

Madde 2- İhaleler, 09/02/2023 Perşembe günü saat 10.00’da Atatürk Mahallesi, 57. Alay Caddesi No:6 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda başlatılacaktır. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 2’nci katta bulunan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünde görülerek satın alınabilir. Şartname bedeli 250,00-TL. olup, ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir.

Madde 3-İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri 09/02/2023 Perşembe günü ilk ihale saatine (10.00) kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görevli personele teslim etmeleri ve ihale saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

1-)Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti. (Gerçek kişiler için.)

2-)Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)

3-)Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ve şartname (varsa eklerinin) satın alındığına dair belge aslı. İhaleye katılanların geçici teminatı ve şartname bedelini yatırarak 09/02/2023 Perşembe günü ilk ihale saatine (10.00) kadar dosya teslim etmeleri zorunludur.

4-)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti. (2023 yılına ait olacak) 

a)Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı veya idarece onaylanmış sureti. (İlk defa ihaleye katılacak gerçek kişilerin, ihale uhdesinde kalması halinde sözleşme yapıldıktan sonra 15 gün içerisinde gerekli oda kaydını yaptırıp, idareye teslim etmesi gerekmektedir.)

b)Tüzel kişi olması halinde: Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.

            5-) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi. İhale üzerinde kaldığı taktirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun bütün ortakları kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (1, 4.a, 4.b, 5, 6, 7, 8, 9, 10 )’ da ki esaslara göre temin edecekleri belge asılları.

6-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış sureti.

a-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.

b-) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış sureti.

7-) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekliye ait imza beyannamesi ya da imza sirküsü ile istekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküsü aslı veya idarece onaylanmış suretleri.

8-)Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine kira borcu olmadığına dair belge aslı. (2023 yılına ait olacak) 

9-)Bilet Satış Ofisi olarak kiralanacak dükkânların ihalesine katılacaklar için Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınmış olan noter onaylı F türü Yetki Belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup,  ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır. İLAN OLUNUR.

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.