Meclis Kararları


Lütfen görüntülemek istediğiniz kararı aşağıdaki listeden seçin...

YÖNETMELİK 2014-15

T.C.
MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EK HİZMET BİRİMLERİ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
 
AMAÇ
 
Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı 6360 Sayılı Kanun ile belediye teşkilatı kaldırılan Marmaraereğlisi Belediyesine bağlanan Sultanköy ve Yeniçiftlik Beldelerinde halkın belediye hizmetlerinden etkili ,ve verimli bir şekilde faydalanabilmeleri aynı zamanda  görevli personelin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
 
KAPSAM
 
Madde 2: Bu yönetmelik,Sultanköy mahallesi ve Yeniçiftlik mahallesinde kurulan  Ek Hizmet Birimleri’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları , çalışma usulü ile birlikte işleyişini kapsar.
 
DAYANAK
 
Madde 3: Bu yönetmelik 12.11.2012 Tarih ve 6360 sayılı Kanun ile 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
TANIMLAR
 
Madde 4: Bu yönetmelikte adı geçen;
 
1.    Belediye: Marmaraereğlisi Belediyesi’ni
2.    Belediye Başkanı: Marmaraereğlisi Belediye Başkanı’nı
3.    Belediye Başkan Yardımcısı: Marmaraereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı’nı
4.    Müdürlük :  Marmaraereğlisi Belediyesi Müdürlüklerini,
4.    Sorumlu: Marmaraereğlisi Belediyesi Ek Hizmet Birimleri Sorumlusunu
5.    Personel: Marmaraereğlisi Belediyesi Ek Hizmet Birimleri’nde çalışan personeli tanımlar.
 
TEŞKİLAT VE BAĞLILIK
 
Madde 5: Ek Hizmet Birimleri Belediye Başkanı ve Başkan’ın yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak çalışmaktadır.Ek Hizmet Birimleri Marmaraereğlisi Belediyesinde hizmet veren müdürlüklerin görevlendirdiği personelden oluşur. 
 
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
 
BİRİMLERİN GÖREVLERİ
 
Madde 6:Ek hizmet birimleri ;
 Sorumluluk alanlarında bünyelerinde kurulmuş bulunan hizmet gruplarının görev kapsamına giren belediyelerin hizmet kollarına giren iş ve işlemleri yapmak.
Sorumluluk alanlarındaki halkın hizmet guruplarının görev alanı kapsamındaki talep ve şikayetlerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
Belediye Başkanının veya bağlı oldukları Başkan Yardımcısının belde ile ilgili talimatlarının gereğini yerine getirmek.
Belediyenin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak zamanında ve yerinde yapılmasını sağlamak. 
 
   
BİRİM SORUMLUSUNUN  GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 
Madde 7:
      1- Ek Hizmet Birim Sorumlusu sorumluluk alanı içerisinde , belediyenin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak zamanında ve yerinde yapılmasıyla ilgili koordinasyonu sağlar.
      2- Bünyesinde görev yapan diğer elemanların iş ve işlemlerini takip eder.
      3- Herhangi bir konu ile ilgili aksama olması halinde konuyu ilgili Müdüre ve İlgili Başkan Yardımcısına iletir.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON
 
BİRİMLER ARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON
 
Madde 8 : Ek Hizmet Birimleri dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Ek Hizmet Birim Sorumlusu tarafından sağlanır.
 
DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON
 
Madde 9 :Ek Hizmet Birimleri Belediye dışı Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerekli görülen yazışmaları yapamaz gelen evrakları Ek Hizmet Birimleri Sorumlusu Marmaraereğlisi Yazı İşleri Müdürlüğüne ulaştırır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
 
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
 
Madde 10:
 
1.    Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeleri zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslim yapmaları zorunludur.
2.    Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.
 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
 
Madde 11: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren yürürlükte var ise önceki, Marmaraereğlisi Belediyesi Ek Hizmet Birimleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 
YÜRÜRLÜK
 
Madde 12: Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Marmaraereğlisi Belediye Meclisi’nde kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanunun 2inci maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
YÜRÜTME
 
Madde 13: Bu yönetmelik hükümlerini Marmaraereğlisi Belediye Başkanı yürütür.